ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

อ่านต่อ

การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน สพฐ.

อ่านต่อ

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา”มูลนิธิครูกรึกศักดิ์เศรษฐิ์”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา”มูลนิธิครูกรึกศักดิเศรษฐิ์”

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” 

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ”

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
1.ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัดที่ 1.1::การเปิดเผยข้อมูล
   EB1 (2) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          -โครงสร้างบริหาร
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=3899
          -แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
          -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
          -คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5535
          -ขั้นตอนการให้บริการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5542
  ตัวชี้วัดที่ 1.3::การจัดซื้อจัดจ้าง
   EB3 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5660
   EB3 (4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5616
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัดที่ 2.1::การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
   EB4 (2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
   EB4 (3) การกำกับและติดตามแผนปฏิบัติราชการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5567
  ตัวชี้วัดที่ 2.3::เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   EB6   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5765
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  ตัวชี้วัดที่ 4.2::การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   EB10 (1) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5613
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1::มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
   EB12 (2) การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5683

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา