Slider

เป้าประสงค์

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหาร
กฎหมายน่ารู้
รายงานการประชุม
รายงานการอ่านออกเขียนได้
ITA
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารทั้งหมด

7 มีนาคม 2019 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด จุดที่ 2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล
5 มีนาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 มีนาคม 2019 ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2019 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
4 มีนาคม 2019 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ใหม่)
28 กุมภาพันธ์ 2019 พิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561
26 กุมภาพันธ์ 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
21 กุมภาพันธ์ 2019 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
20 กุมภาพันธ์ 2019 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13