Slider

เป้าประสงค์

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหาร
กฎหมายน่ารู้
รายงานการประชุม
รายงานการอ่านออกเขียนได้
ITA
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ

ข่าวสารทั้งหมด

25 มีนาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มีนาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2019 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนบ้านบางน้อย
19 มีนาคม 2019 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านปากเชียร
19 มีนาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 มีนาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มีนาคม 2019 รายงานทางการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2019 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านห้วยหาร
8 มีนาคม 2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
7 มีนาคม 2019 พิธีมอบรางวัลคนเก่ง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอจุฬาภรณ์