นางอาภรณ์  หัสดิสาร
081-0808378
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานในสำนักงาน
-จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
-วางแผนการตรวจสอบและมอบหมายงานตรวจสอบทุกด้านของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
-ส่งเสริม ให้ความรู้ แนวทางปฎิบัติในการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
-ประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.)  และหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
-เป็นผู้ตรวจสอบ และรับผิดชอบการตรวจสอบทุกด้านของสถานศึกษา อำเภอหัวไทรอำเภอชะอวด  และอำเภอร่อนพิบูลย์
-ปฎิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน

นางกมลวรรณ์  กังวานเกียรติกุล
086-7395968
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญชี
-ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี
-ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
-ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
-วางแผนตรวจสอบระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณและดูแลทรัพย์สิน
-เป็นผู้ตรวจสอบ และรับผิดชอบการตรวจสอบทุกด้านของสถานศึกษา อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่  และอำเภอจุฬาภรณ์
-จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการติดตามการตรวจสอบ
-ประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
-ปฎิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน