capture29

นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
088-3890381
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 1
-ตรวจสอบกลั่นกรองงาน  พิจารณาสั่งการ วินิจฉัย ควบคุม แนะนำ กำกับดูแลงานกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
-แนะนำติดตามดูแลการปฎิบติงานของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
-จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
-งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ชี้แจงทักท้วงการตรวจสอบของ สตง.

 

capture33

นางสาวประณีต  ช่อสม
093-7160783
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 2
-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
-การยืมเงินราชการ  
-เบิกจ่ายเงินค่าใช้สอย 
-เบิกจ่ายเงินค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-บันทึกล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
-เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงานและลงทุนทุกกรณี

capture32

นางสาวประกอบ  เทพคง
089-9700170
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 3
-งานเบิกจ่ายเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่ควบคู่บำเหน็จบำนาญ
-นายทะเบียนข้อมูลบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
-นายทะเบียนข้อมูลบำนาญ
-ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้ของข้าราชการบำนาญ
-เบิกจ่ายเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน
-เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
-การยืมเงินทดรองราชการ

capture28

นางพิทยา  นกแก้ว
084-1826652
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานระบบบัญชี
-รายงานข้อมูลระบบ ARS
-ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด 
-ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
-ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เงินไม่มีรายตัว ลูกหนี้เงินยืม
-บันทึกโปรแกรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
-บันทึกจ่ายในระบบ  GFMIS

capture31

นางประยงค์  ชุมทอง
087-2846034
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุน
-รายงานพัสดุประจำปี
-เบิกจ่ายค่าจ้างเวรยาม/พนักงานทำความสะอาด/พนักงานพิมพ์ดีด
-ขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกกรณี
-ทะเบียนรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินประจำปี
-การขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกกรณี
นายจักริน  จักขุมณี
098-3849285
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงานของสำนักงาน/โครงการต่าง ๆ
-การรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน
-การนำขึ้นทะเบียนและจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างในทะเบียนที่ราชพัสดุ
-การขออนุญาตใช้พื้นที่และส่งคืนที่ราชพัสดุ

capture30

นางพณวรรณ  เต็มราม
095-4214719
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบคู่เงินเดือน
-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินเดือน
-เบิกจ่ายค่าจ้างครูรายเดือน  ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ 
-ค่าตอบแทนครูทรงคุณค่า
-นำฝาก – ถอนเงินประกันสัญญา

นางปราณี   ประจง
086-2670798
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเข่าบ้าน
-เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
-ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง