กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์
รอง
ผอ.สพป.นศ.3

 
 

capture34
นางสาวอนงค์  หนูดำ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

 

capture33
นางสาวปราณีต  ช่อสม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

capture32
นางสาวประกอบ  เทพคง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
  

capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

capture28
นางพิทยา  นกแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญกา

capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

 

นายจักริน  จักขุมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญการ