กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์
รอง
ผอ.สพป.นศ.3

 
 

capture29

นางกัลยา  เกื้อกาญจน์

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

 

capture33
นางสาวปราณีต  ช่อสม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

capture32
นางสาวประกอบ  เทพคง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
  

capture28
นางพิทยา  นกแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญกา


นายจักริน  จักขุมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญการ

capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

 

นางปราณี   ประจง 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

capture29

นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
088-3890381
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 1
-ตรวจสอบกลั่นกรองงาน  พิจารณาสั่งการ วินิจฉัย ควบคุม แนะนำ กำกับดูแลงานกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
-แนะนำติดตามดูแลการปฎิบติงานของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
-จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
-งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ชี้แจงทักท้วงการตรวจสอบของ สตง.

 

capture33

นางสาวประณีต  ช่อสม
093-7160783
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 2
-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
-การยืมเงินราชการ  
-เบิกจ่ายเงินค่าใช้สอย 
-เบิกจ่ายเงินค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-บันทึกล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
-เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงานและลงทุนทุกกรณี

capture32

นางสาวประกอบ  เทพคง
089-9700170
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คนที่ 3
-งานเบิกจ่ายเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่ควบคู่บำเหน็จบำนาญ
-นายทะเบียนข้อมูลบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
-นายทะเบียนข้อมูลบำนาญ
-ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้ของข้าราชการบำนาญ
-เบิกจ่ายเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน
-เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
-การยืมเงินทดรองราชการ

capture28

นางพิทยา  นกแก้ว
084-1826652
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานระบบบัญชี
-รายงานข้อมูลระบบ ARS
-ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด 
-ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
-ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เงินไม่มีรายตัว ลูกหนี้เงินยืม
-บันทึกโปรแกรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
-บันทึกจ่ายในระบบ  GFMIS

capture31

นางประยงค์  ชุมทอง
087-2846034
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุน
-รายงานพัสดุประจำปี
-เบิกจ่ายค่าจ้างเวรยาม/พนักงานทำความสะอาด/พนักงานพิมพ์ดีด
-ขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกกรณี
-ทะเบียนรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินประจำปี
-การขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกกรณี
นายจักริน  จักขุมณี
098-3849285
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายงบดำเนินงานของสำนักงาน/โครงการต่าง ๆ
-การรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน
-การนำขึ้นทะเบียนและจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างในทะเบียนที่ราชพัสดุ
-การขออนุญาตใช้พื้นที่และส่งคืนที่ราชพัสดุ

capture30

นางพณวรรณ  เต็มราม
095-4214719
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบคู่เงินเดือน
-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินเดือน
-เบิกจ่ายค่าจ้างครูรายเดือน  ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ 
-ค่าตอบแทนครูทรงคุณค่า
-นำฝาก – ถอนเงินประกันสัญญา

นางปราณี   ประจง
086-2670798
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเข่าบ้าน
-เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
-ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง