นายสมชาย  ศิริวรรณ์
081-3679106
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-วางแผนควบคุม กำกับและดูแลการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในกลุ่ม
-ปฎิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
-ควบคุมดูแลนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ

นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
089-8663819
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน
-งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
-งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
-งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอชะอวด

นางวันทนา   แก้วผอม
081-2729096
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2
-หัวหน้ากลุ่มงานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรก่อนประถมศึกษา
-ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรปฐมวัย)
-งานนโยบายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
-งานนิเทศ  ติดตาม การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)
-งานประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-งานนโยบายรัฐบาลอ่านออก เขียนได้ การประเมินการอ่าน  เขียนภาษาไทยและการรายงาน
-งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอปากพนัง

นายจำรูญ  หนูสังข์
0805310099
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-วางแผน ควบคุม กำกับและดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มงานวิจัย
-พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
-วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
-วิจัย พัฒนา  ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
-งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM  Education)
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอชะอวด

นายฉลอง  จันทร์ขาว
095-2549544
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-หัวหน้างานกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
-วางแผน ควบคุม กำกับและดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
-ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลดาวเทียม (DLTV)  และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
-งานโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. (I-Classroom)
-งานของกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
-การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
-งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
-การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน
-งานนิเทศ  ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
-งานโครงการสารพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)โครงการโรงเรียนประชารัฐ
-งานโครงการนักเรียนเก่งดีนครศรี ฯ เขต 3
-งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)
-งานนิเทศและพัฒนาการจัดการกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
-งานแนะแนวอาชีพตามมติ ครม.
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอำเภอปากพนัง

นายปรุง  ชูสุวรรณ์
089-5923048   

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
-งานนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
-งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก
-งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
-งานนิเทศ ติดตาม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอจุฬาภรณ์

นายมนัด  ตั้งเส้ง
0910345865
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
-หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-วางแผน ควบคุม กำกับและดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯ
-ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม
-งานนิเทศ  ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-โครงการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใส
-การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอเชียรใหญ่


นายมานิตย์  ศิลาบุตร
087-2786099

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
-วางแผน ควบคุม กำกับและดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มงานวิจัย
-พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
-วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
-วิจัย พัฒนา  ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
-งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-งานนิเทศ  ติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอหัวไทร

นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
084-8584135
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-หัวหน้ากลุ่มงานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
-ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
-งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
-โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
-นิเทศ กำกับและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
-โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
-งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอปากพนัง