นางประไพพิศ  ไชยเดช
089-2885077
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-จัดทำคู่มือปฎิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
-การพัฒนาข้าราชการครุแบบครบวงจร
-การพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาครูโดยถือภารกิจและพื้นที่การปฎิบัติเป็นฐาน
-การลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรมหรือปฎิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
-รายงานการไปราชการของผู้บริหาร
-การออกหนังสือรับรอง