กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

capture14

นางสาวเกษร  เพชรหนูน
085-8892956
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าที่รับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
-รับผิดชอบ เร่งรัด ควบคุม ติดตาม ประสานงานในกลุ่ม
-งานธุรการกลุ่ม
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
-งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-งานส่งเสริม สนับสนุน การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ