นางจิรา  พรหมอินทร์ 
084-6269744
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการปฎิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม
-ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัยงานก่อนนำเสนอ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก
089-6461956
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 
-การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
-การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
-งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
-งานการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นางจิราณี  แทรกสุข 
089-2893080
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 2
-งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
-งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด

นางเยาวเรศ  ศรีจันทร์
081-7888971
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา
-งานความมั่นคงของชาติ
-งานกีฬาสัมพันธ์ 5 เขต
-งานสหกรณ์ในสถานศึกษา
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-งานวิเทศสัมพันธ์
-งานควบคุมภายในของกลุ่ม
-กิจกรรม 5 ส.
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด

นางสาวยุพา  จินาเจือ
086-2727465
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
-งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
-งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด

นางวันทนา   รังสิมันตุชาติ
081-0907372
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
-การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน ฯ
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด

นางสุกัญญา  โมสาลียานนท์
089-6469742
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของ อปท.
-ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-งานคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด

นางสายชล  ธรรมสุนทร
085-8821936
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานธุรการกลุ่ม
-ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สพฐ.และของจังหวัด