กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

นายประเสริฐ  คงช่วย

รอง ผอ.สพป.นศ.3

 
  capture40

นางจิรา  พรหมอินทร์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
capture22

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

capture21

นางจิราณี  แทรกสุข

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

capture20

นางเยาวเรศ  ศรีจันทร์

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

capture25

นางสาวยุพา  จินาเจือ

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

capture23

นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

capture19

นางสุกัญญา  โมสาลียานนท์

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

 

 

2016-12-6
นางสายชล  ธรรมสุนทร

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ