นายจรูญ  พันธ์โภชน์ 
0920675270
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
-วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษา
เร่งรัดการปฎิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม
-การพัฒนา ส่งเสริมข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงาน
-การดำเนินงานทางวินัย  การเสริมสร้างวินัย การร้องเรียน การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ งาน 
กฎหมายและดำเนินคดีของรัฐ
-งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
-งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

นางสุพรรณี  แซ่จิว
081-6912422
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 
-งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ข., ค.
-งานแต่งตั้ง  ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 38 ข., ค.
-งานออกจากราชการของข้าราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก., ข., ค.
-งานเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา  38 ค. (2)
-การอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดไปราชการ
-การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย การเลิกจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
-งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2553

นางนิวร  พูลนวล
091-8473599
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2
-งานทะเบียนประวัติ
-การดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นางณัฐวดี  ลิมปนานนท์
089-2897358
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-การสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.
-งานแต่งตั้ง  ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตร  38 ก. และลูกจ้างประจำ
-การย้ายลูกจ้างประจำ
-การปรับระดับตำแหน่ง/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง

นางนภัสสรณ์  หมื่นภักดี
091-8477994
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
-งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
-การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การลาทุกประเภท
-งานพระราชทานเพลิงศพ
-งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
-งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

นางวาสนา  ถาวรนุรักษ์ 
093-7279219
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งาน กศจ.
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การขออนุญาตไปต่างประเทศ
-การดำเนินการเกี่ยวกับการถือจ่าย         
-การจัดทำบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปีและบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะประจำปี
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
-การขอรับเงินรางวัลประจำปี
-การเลือนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางจุรีรัตน์ สงณรงค์ 
081-5375536
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานวินัย
-งานอุทรณ์และการร้องทุกข์
-งานด้านกฎหมายและดำเนินคดีของรัฐ