กลุ่มบริหารงานบุคคล

   

2016-12-4
นายปรีชา  รักษ์ทอง
รอง ผอ.สพป.นศ.3

 
  capture51

นายจรูญ  พันธ์โภชน์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
capture42

นางมะลิณี  คงทอง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

capture47

นางสุพรรณี  แซ่จิว

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

capture41นางนิวร  พูลนวล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

capture45

นางณัฐวดี  ลิมปนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

capture43

นางประไพพิศ  ไชยเดช

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางจุรีรัตน์  สงณรงค์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

capture44

นางทัชชกร  หมื่นภักดี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

  capture50

นางวาสนา  ภาวรนุรักษ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ