กลุ่มอำนวยการ

 

capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์
รอง ผอ. สพป.นศ.3

 
  capture3นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 

capture2

 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

capture1

 นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

capture5

นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

 


นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

capture3

นางวิมลมาศ  สังสุณี
081-0936144
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
-การตรวจสอบกลั่นกรองงาน พิจารณาสั่งการ วินิจฉัย ควบคุม เสนอแนะ กำกับ ดูแลงานกลุ่ม
 อำนวยการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
-งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
-การควบคุมภายใน
-งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-งานการจัดระบบบริหาร
-งานพัฒนาองค์กร
-งานศูนย์เครือข่ายประสานงานการศึกษา

capture2

นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
089-7250376

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การจัดทำทะเบียนคุมเกียรติบัตรต่าง ๆ
-การรับ – ส่งหนังสือราชการทางโทรสารรวมถึงระบบ AMSS
-งานทะเบียนเอกสารลับ
-สรุปการตรวจเยี่ยมของโรงเรียนในสังกัด
-ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
-การตอบขอบคุณและอนุโมทนา
-งานโต้ตอบหนังสือราชการที่ไม่ใช่ของกลุ่มใด

capture1

นางจินตนา  ตั้งเส้ง
081-7485852
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานยานพาหนะ
-การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา
-งานคำรับรองการปฎิบัติราชการ
-งานจัดทำเอกสารประสานงานนักศึกษาฝึกงาน
-กองทุนสวัสดิการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
-โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
-โครงการเงินกู้ ชพค./ชพส. และเงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน โครงการสวัสดิการ
เพื่อที่อยู่อาศัย
-โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
-โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
-โครงการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง
-จัดทำบัญชีลงเวลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง
-การขอใช้และดูแลรักษาห้องประชุมสำนักงาน

capture5

นางอรัญญา  โมราศิลป์
087-2697963
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คนที่ 1
-งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
-งานสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
-การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
-งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทน
-การจัดจำหน่าย/จ่ายแจก  กรณี สพฐ.และหน่วยงานอื่นของความร่วมมือ
-งานป้องกันอุบัติภายและความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสุวิมล  ศรีเจริญ
087-2743168
พนักงานธุรการ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-การรับ – ส่งหนังสือราชการ  รวมถึงระบบ AMSS
-การจัดทำหนังสือราชการ
-การจัดทำ/จัดเก็บ/ให้ยืมและการทำลายหนังสือราชการ
-การจัดเก็บสำเนาหนังสือสารบรรณกลาง
-การควบคุมทะเบียนออกคำสั่ง ทะเบียนหนังสือรับรอง
-การรับเอกสาร หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ จากหน่วยงานภายนอก
-การจัดเก็บระเบียบ หนังสือเวียน มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการและสำเนาแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง