capture3

นางวิมลมาศ  สังสุณี
081-0936144
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
-การตรวจสอบกลั่นกรองงาน พิจารณาสั่งการ วินิจฉัย ควบคุม เสนอแนะ กำกับ ดูแลงานกลุ่ม
 อำนวยการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
-งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
-การควบคุมภายใน
-งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-งานการจัดระบบบริหาร
-งานพัฒนาองค์กร
-งานศูนย์เครือข่ายประสานงานการศึกษา

capture2

นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
089-7250376

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การจัดทำทะเบียนคุมเกียรติบัตรต่าง ๆ
-การรับ – ส่งหนังสือราชการทางโทรสารรวมถึงระบบ AMSS
-งานทะเบียนเอกสารลับ
-สรุปการตรวจเยี่ยมของโรงเรียนในสังกัด
-ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
-การตอบขอบคุณและอนุโมทนา
-งานโต้ตอบหนังสือราชการที่ไม่ใช่ของกลุ่มใด

capture1

นางจินตนา  ตั้งเส้ง
081-7485852
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานยานพาหนะ
-การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา
-งานคำรับรองการปฎิบัติราชการ
-งานจัดทำเอกสารประสานงานนักศึกษาฝึกงาน
-กองทุนสวัสดิการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
-โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
-โครงการเงินกู้ ชพค./ชพส. และเงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน โครงการสวัสดิการ
เพื่อที่อยู่อาศัย
-โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
-โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
-โครงการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง
-จัดทำบัญชีลงเวลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง
-การขอใช้และดูแลรักษาห้องประชุมสำนักงาน

capture5

นางอรัญญา  โมราศิลป์
087-2697963
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คนที่ 1
-งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
-งานสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
-การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
-งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทน
-การจัดจำหน่าย/จ่ายแจก  กรณี สพฐ.และหน่วยงานอื่นของความร่วมมือ
-งานป้องกันอุบัติภายและความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสุวิมล  ศรีเจริญ
087-2743168
พนักงานธุรการ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-การรับ – ส่งหนังสือราชการ  รวมถึงระบบ AMSS
-การจัดทำหนังสือราชการ
-การจัดทำ/จัดเก็บ/ให้ยืมและการทำลายหนังสือราชการ
-การจัดเก็บสำเนาหนังสือสารบรรณกลาง
-การควบคุมทะเบียนออกคำสั่ง ทะเบียนหนังสือรับรอง
-การรับเอกสาร หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ จากหน่วยงานภายนอก
-การจัดเก็บระเบียบ หนังสือเวียน มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการและสำเนาแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง