กลุ่มอำนวยการ

 

capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์
รอง ผอ. สพป.นศ.3

 
  capture3นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
capture2

 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

capture1

 นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

capture5

นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

capture27
นางปราณี  ประจง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ