capture12

นางจิตรา  แกล้วทนงค์
086-2736917
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
-เร่งรัด  ควบคุม ติดตามประสานงานในกลุ่มนโยบายและแผน
-การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
-การจัดตั้งสถานศึกษา
-การยุบรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษางานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

capture15

นางสาวเยาวรัตน์  ฉายประชีพ
086-2744613
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
-การจัดตั้งสถานศึกษา
-การยุบรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานแผนการจัดชั้นเรียน
-การจัดทำและบันทึกข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด(MOC/POC)
-วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
-บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
-งานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด, กลุ่มจังหวัด
-งานการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด

capture16

นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
080-5299115
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
-งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
-งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
-งานธุรการ

2016-12-3

นายอภิชัย  ศรีสุกใส
080-5289873
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานวิเคราะห์งบประมาณ
-งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
-งานการจัดสรรงบประมาณ
-งานบริหารงบประมาณ
-งานนโยบายและแผน

capture17

นายณรงวิทย์  เฮงยี่
086-6872155
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
-งานบริหารงบประมาณ
-งานการจัดสรรงบประมาณ
-งานธุรการ