กลุ่มนโยบายและแผน

     
  capture12

นางจิตรา  แกล้วทนงค์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 
capture11

นางปรีญา  อ่อนสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ชำนาญการพิเศษ

capture15

นางสาวเยาวรัตน์  ฉายประชีพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ชำนาญการพิเศษ

capture14

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

capture16

นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ชำนาญการ

2016-12-3นายอภิชัย  ศรีสุขใส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ

capture17

นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ