วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล”

143 total views, 1 views today