วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

282 total views, 1 views today