สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ให้กับสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 30 โรงเรียน 120 คน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูสอนวิชาเดียวกัน 1 คู่ และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายอำเภอ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียนและการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)โดยมี นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

130 total views, 1 views today