สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สร้างความเข้าใจประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน การประเมินภายนอกรอบสี่และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียนและการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมี นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

83 total views, 1 views today