สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการ สพฐ. และ สพป.นศ.3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มอบ 1)เกียรติบัตรให้แก่วิทยากรแกนนำการพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในถานศึกษา 2)เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3)เกียรติบัตรการจัดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2562 4)เกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณโรงเรียนที่ให้ใช้อาคารสถานที่ในการอบรม 5)เกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้กิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับโรงเรียน โดยมี รองผอ.สพป.นศ.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

84 total views, 1 views today