สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) พร้อมด้วย นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางประยงค์ ชุมทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ให้กับโรงเรียนจำนวน 128 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

176 total views, 1 views today