สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR และรายงานผล การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (13.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปโดยครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

129 total views, 1 views today