สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน ณ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 11.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 17 โรงเรียน จำนวน 106 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะเป็นนักเรียนแกนนำ และนำไปขยายผลต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดและได้เรียนรู้การป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้มีเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

230 total views, 1 views today