โครงการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 234 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสถานศึกษามีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถให้บริการด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การประชุมครั้งนี้ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำภอจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

175 total views, 1 views today