โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียนบ้านห้วยโส และโรงเรียนวัดดอนมะปราง ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 80 คน วัตถุประสงค์ 1)เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2)เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดี สามารถปรับตัวและเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตในภาวะ “ความเป็นนักเรียน” อย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ 3)เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี ณ โรงเรียนบ้านห้วยโส อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

219 total views, 1 views today