สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย นายมนัด ตั้งเส้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมคณะวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต้านทุจริตศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการครู อ.ร่อนพิบูลย์ อ.หัวไทร ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

133 total views, 1 views today