ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายปรีชา  รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ลดภาระการเตรียมการสอนของครู อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 304 คน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้มีการจัดมีประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี NEW DLTV สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2) เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการในภาพรวม และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 3) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลด้วยเทคโนโลยี NEW DLIV การจัดประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดประชุมให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการหรือครูที่รับผิดชอบการสอนผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 152 โรงเรียน เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

313 total views, 2 views today