สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรน้อย ตามหลักสูตร “สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)”ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561-2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 จำนวน 170 คน วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)ที่ส่งผลต่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 2)ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)ทักษะการประเมินที่ส่งผลต่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนสู่ความยั่งยืน การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3

44 total views, 2 views today