พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

     วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนางานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา ให้เ้กิดความเข้าใจถึงความแตกต่างในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สามารถประเมินผลการเรียนรู้ นำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างตรงประเด็นและสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนกล้าที่จะเรียนรู้ ตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้

 

20 total views, 2 views today