พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนบ้านบางน้อย

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางน้อย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมกรรมการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคน และขอบคุณคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาให้มีความรู้ และที่สำคัญคือให้เด็กเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

436 total views, 1 views today