ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

     วันที่ 24 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 243 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนหรือครูภาษาไทย มีเทคนิคและนวัตกรรมในด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชิวิต ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิิ่งขึ้น 

 

33 total views, 2 views today