ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายต้นแบบแห่งความดี

     วันที่ 22 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์ สปา รีสอร์ท และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกลุ่มงานศึกษาแนวทาง และขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต(ผลประโยชน์ทับซ้อน)และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

40 total views, 1 views today