การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒาเด็กปฐมวัย

     วันที่ 17 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีประชุม จำนวน 2 วัน วันที่ 16 กันยายน 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 475 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

29 total views, 1 views today