เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน ร่วมต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.00 น.) นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่    รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้    ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์  ยอสิทธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ต.จตุรพร  พูลเทพ ผบ.หมู่จราจร สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ  ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้งนี้  

     ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ ติดตาม ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการการจัดอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการ จากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อให้นักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา จำนวน 57 คน ได้ไปขยายผลต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีและได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

151 total views, 1 views today