ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน้น แนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา และนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยรวม

 

48 total views, 2 views today