ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียน

     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสาวสุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรม รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และสามารถขยายผลในโรงเรียนอื่น ๆ ในศูนย์เครือข่าย จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แนวทางกระบวนการพัฒนาผู้นำเยาวชนโรงเรียนคุณธรรมตามแนวคิด ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย สาระคุณธรรม จริยธรรม การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ และการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม และ เพื่อร่วมสร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง

115 total views, 1 views today