บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-8 จำนวน 139 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัตถุประสงค์ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ ความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต เป็นการเตรียมความพร้อมและมุ่งเน้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะ การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบของแต่ละบุคคล การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกต การทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย สามารถนำกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

48 total views, 2 views today