ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน จัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าเรียน กำกับติดตามการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

420 total views, 1 views today