การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ

การชำระค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท โปรดใช้แบบฟอร์มที่ปริ๊นจากระบบบนหน้าเว็บไซต์ของคุรุสภาเท่านั้นตามลิงค์ที่แนบมานี้ http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php

**การชำระค่าต่ออายุยังไม่สามารถชำระที่ไปรษณีย์ได้จนกว่าระบบของไปรษณีย์จะปรับปรุงแล้วเสร็จ**http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php