การขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอสามารถโหลดไฟล์เอกสารดังแนบ แล้วกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบฟอร์ม จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่เขตฯเพื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง) ดาวน์โหลดแนบไฟล์1 แนบไฟล์2