ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรของที่ระลึก การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดเกษียณอายุราชการ จำนวน 192 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช