พมจ.นครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วันนี้  30   มกราคม  2560  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช      โดย      นายชูรินทร์  ขวัญทอง   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะยากจน จำนวน 102 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   เพื่อสนับสนุนเป็นเงินในการดำรงชีพของนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และคณะบุคลากร ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

50 total views, 1 views today