รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รองผอ.สพป.นศ.3) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดังนี้
1. เด็กหญิงอรุณกมล นิตย์วิมล ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 93 คะแนน
2. เด็กหญิงจิดาภา ตระกูลวณิชชากร วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษได้ 95 คะแนน
3. เด็กหญิงจิรัชยา หนูนวล วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90 คะแนน
4.เด็กชายวีรภัทร แบลมพี้ด วิชาภาษาอังกฤษ 95 คะแนน
5.เด็กชายอธิภัทร ข้องจิตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 92 คะแนน
6.เด็กหญิงภูษณิศา สังขานุ วิชาภาษาอังกฤษ 90 คะแนน

93 total views, 3 views today