ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแดง และโรงเรียนบ้านหนองบอน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้ การใช้สื่อ DLTV โครงการอาหารกลางวัน มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุย เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

29 total views, 1 views today