บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.00 น.) ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

104 total views, 2 views today