ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังกลม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV การปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน และมาตรการกำจัดขยะ โรงเรียนวัดวังกลม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

75 total views, 2 views today