ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV การปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน และมาตรการกำจัดขยะ โรงเรียนวัดคงคาวดี อำเภอเชียรใหญ่ โรงเรียนวัดมหิสสราราม โรงเรียนบ้านบางเนียน โรงเรียนบ้านแสงวิมาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และโรงเรียนบ้านบางลึก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

58 total views, 1 views today