สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 (เวลา 09.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รองผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโครงการและกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสอดรับกับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

56 total views, 1 views today