ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เยี่ยมสนาม IQA AWARD “เด็กเก่ง ครูดี โรงเรียนมีคุณภาพ”

วันที่ 6 มกราคม 2563 (เวลา 15.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เยี่ยมสนาม IQA AWARD เด็กเก่ง ครูดี โรงเรียนมีคุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 ที่เข้าร่วม คือโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อำเภอหัวไทร และโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

67 total views, 1 views today