สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2423 ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถได้ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการปกครองและการทำนุบำรุงประเทศ ทรงปรับปรุงการปกครองแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดแบ่งเป็นจังหวัด มณฑล และภาค และยังได้ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น ด้านการศึกษา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ทรงตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้ยังมีด้านประเพณี วัฒนธรรม และวรรณคดี เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 รวมพระชนมายุ 45 พรรษา

89 total views, 1 views today