สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 08.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งได้พบปะบุคลากร และมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ แจ้งข่าวสารข้อราชการต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

133 total views, 1 views today