อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการทำเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการทำเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ITA ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 56 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

170 total views, 1 views today