สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 2 กันยายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด วัตถุประสงค์เพื่อ 1)ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 2)เพื่อติดตั้ง License สำหรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน 3)สถานศึกษาในสังกัดใช้ระบบ Offline เพื่อบริการประชาชนติดต่อขอรับบริการตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 8 กระบวนงาน คือ การรับนักเรียน ใบสมัคร ใบมอบตัว, การขอย้ายเข้าเรียน แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน, การขอย้ายออก แบบคำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียน, การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ป.1 แบบคำร้องขอผ่อนผัน, การขอลาออกของนักเรียน แบบคำร้องขอลาออก, การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน, การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา แบบคำร้องขอใบแทนเอกสาร, การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน แบบคำร้องขอใช้สถานที่ การอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดอบรมให้กับผู้ที่รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 233 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

163 total views, 1 views today