กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

นที่ 26 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) นำคณะบุคลากร สพป.นศ.3 และข้าราชการครูบรรจุใหม่ เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งแจ้ง ข้อราชการต่าง ๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

118 total views, 1 views today